Konkurs fotograficzno-literacki „Zwierzaki-czytaki”

 

UWAGA!!! TERMIN NADSYŁANIA PRAC ZOSTAŁ PRZEDŁUŻONY DO 22 WRZEŚNIA!!!
ZAPRASZAMY

DO WYGRANIA ATRAKCYJNE NAGRODY!

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie fotograficzno-literackim
„Zwierzaki-czytaki”

Konkurs organizowany jest przez Książnicę Beskidzką i jest częścią projektu „Książka i zwierzę nie tylko na papierze” realizowanego w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2017 Partnerstwo dla książki.

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu fotografii zwierzęcia i opatrzenia jej hasłem promującym czytanie, książkę, język polski.

 

Uczestnik konkursu powinien przesłać fotografię w formacie JPG na adres email: dzieci.ksiaznica@gmail.com, w temacie: Konkurs fotograficzno-literacki „Zwierzaki-czytaki”. W treści e-maila należy umieścić oświadczenie zawarte w ust. 7 § 5 niniejszego regulaminu konkursu


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury

i Dziedzictwa Narodowego.

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU

Regulamin Konkursu fotograficzno-literackiego   

„Zwierzaki – czytaki”

 

§1

      Organizator konkursu

 1. Organizatorem konkursu fotograficzno-literackiego „Zwierzaki – czytaki” zwanego dalej konkursem jest Książnica Beskidzka w Bielsku-Białej ul. Słowackiego 17a 43-300 Bielsko-Biała reprezentowana przez dyrektora Bogdana Kocurka.

 2. Konkurs jest częścią projektu „Książka i zwierzę nie tylko na papierze” realizowanego w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2017 Partnerstwo dla książki.

§2

Cel Konkursu

Celem konkursu jest:

 1. Upowszechnienie i popularyzacja książki.

 2. Uwrażliwienie na los zwierząt.

 3. Przypomnienie o konieczności dobrego traktowania i opiekowania się „braćmi mniejszymi”.

  §3

Przedmiot konkursu

Przedmiotem konkursu jest autorska fotografia zwierzęcia, opatrzona hasłem promującym czytanie, książkę, język polski.

§4

Warunki uczestnictwa w konkursie

 1. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci i młodzież w wieku do 16 lat zamieszkałe na terenie miasta Bielsko-Biała i powiatu bielskiego.

 2. Konkurs przeprowadzany jest w 2 kategoriach wiekowych:

I kategoria: dzieci do 10 lat

II kategoria: dzieci i młodzież od 11 do 16 lat

 1. Przed wzięciem udziału w Konkursie użytkownik powinien zapoznać się z Regulaminem. Udział w konkursie jest jednoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją Regulaminu.

  Regulamin konkursu dostępny jest na blogu Działu Udostępniania Zbiorów dla Dzieci www.dzieci.ksiaznica.bielsko.pl oraz w placówkach Książnicy Beskidzkiej.

 

§5

Zasady udziału w konkursie

 1. Udział w konkursie jest dobrowolny.

 2. Fotografia powinna posiadać 1 autora.

 3. Zdjęcie powinno być wykonane samodzielnie przez uczestnika konkursu.

 4. Jedna osoba może zgłosić na konkurs jedną fotografię.

 5. Prace muszą być pracami autorskimi, nie nagrodzonymi w innych konkursach.

 6. Zgłoszenia uczestnika do konkursu dokonuje jego rodzic lub opiekun (przedstawiciel)prawny.

 1. Uczestnik konkursu powinien przesłać fotografię w formacie JPG na adres email: dzieci.ksiaznica@gmail.com, w temacie: Konkurs fotograficzno-literacki „Zwierzaki-czytaki”.

 2. W treści listu elektronicznego załączonego do fotografii należy podać: tytuł pracy będący hasłem promującym czytanie, książkę, język polski oraz dane: imię i nazwisko autora, wiek, adres e-mail i telefon kontaktowy, a także oświadczenie o następującej treści: „ Oświadczam, że posiadam prawa autorskie do zdjęcia zatytułowanego ………………… oraz wyrażam zgodę na nieodpłatne przeniesienie tych praw na Organizatora, przez co rozumiem także prawo do wielokrotnej prezentacji zdjęcia w ramach wystaw pokonkursowych oraz w wydawnictwach
  i publikacjach dot. konkursu, jego tematyki i dorobku.”

 3. a) Dostarczenie zdjęcia na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych uczestników w rozumieniu właściwych przepisów ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz. 922) wyłącznie w celach związanych z organizacja i przeprowadzeniem konkursu.

 4. b) Zgłaszającym przysługuje prawo wglądu do danych osobowych gromadzonych przez Organizatora konkursu oraz ich poprawiania.

 5. c) Organizator konkursu zastrzega, ze dane osobowe, o których mowa wyżej mogą być udostępniane organom i osobom uprawnionym do wykonywania czynności kontrolnych oraz audytowych w stosunku do Organizatora.

 6. Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w Regulaminie nie zostaną zakwalifikowane do konkursu.

 7. Oceny prac dokona Jury powołane przez Organizatora.

 8. Jury przyzna po 3 miejsca najlepszym pracom w swoich kategoriach wiekowych. Jedna osoba może zdobyć tylko jedną nagrodę w ramach całego konkursu.

 9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu przyznawania nagród w zależności od ilości uczestników i ilości zdobytych przez nich punktów.
 10. Kwota przeznaczona na nagrody wynosi 800 zł. Nagrody przyznane w konkursie finansowane są ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

§6

Terminarz

 1. Konkurs trwa od 2.05.2017 r. do15.09.2017 r.

 2. Prace dostarczone po terminie nie będą brały udziału w konkursie.

 3. Rozstrzygnięcie konkursu oraz rozdanie nagród zwycięzcom nastąpi 4 października 2017 r. na spotkaniu podsumowującym projekt.

 4. Nagrodzone prace będą prezentowane na wystawie pokonkursowej w Książnicy Beskidzkiej i jej placówkach filialnych.

 

§7

Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie, również w trakcie trwania Konkursu.

 2. Wszelkie sprawy nieobjęte Regulaminem rozstrzyga Jury.

 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego ogłoszenia na blogu Działu Udostępniania Zbiorów dla Dzieci www.dzieci.ksiaznica.bielsko.pl.

 

 

 

 

Skomentuj

*